در ایران

از زغال سنگ

اولین تولید کننده آهن اسفنجی

اولین تولید کننده آهن اسفنجی از زغال سنگ در ایران

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید